سرویس آدرس کوتاه 33X درحال حاضر بصورت آزمایشی راه اندازی شده است و انشاا... در آینده بطور عمومی در دسترس خواهد بود.